Søk
Close this search box.

Kjøpsbetingelser

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Casada Norge As, heretter kalt Casada. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Casada så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Casada er forhandler av alle produktene du finner på denne nettbutikk og ansvarlig for alle transaksjoner gjennom https://casada.no

Priser og levering

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra VeogVel sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Fri frakt ved ordre over 1500,- (ink sporing).

Ved ordre under 1500,-

Sporing via bring: 149,-

Uregistrert postpakke: 49,-

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Casadal, er ansvarlig for betaling av de ytelser Casada eller Casada sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Casada sin side.

Reklamasjon

Før feil meldes til Casada, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Casada har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Casada slik at Casada kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Casada melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Casada skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Casada, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Casada, betaler ikke Casada disse utgiftene.

Angrefrist

Du har 14 dagers angrerett når varen er mottatt. Bestillingen må returneres ubrukt, med faktura og i originalemballasjen. Du må selv dekke porto ved retur. Dersom det gjelder reklamasjon, ta kontakt med kundeservice så erstatter vi den defekte varen. 

Varene sendes i retur til:

Osloveien 486
1554 Son

Merk pakken med “retur”.

Ekstraordinære forhold

Casada er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Casada godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Casada kontroll, og som Casada ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

 Casada er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Casada sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår

Casada har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt.

Endring i vilkårene

Casada forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Casada forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Casada fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Copyright

Alt innhold på denne nettsiden er eiendom av VeogVel og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Casada.